De maatschap als Topteam

Een maatschap is een organisatievorm waarin gelijkwaardige professionals zodanig samenwerken dat het geheel meer is dan de som der delen. De bedoeling is doorgaans om samen zowel financieel als commercieel profijt van de samenwerking te hebben. In veel maatschappen staat die onderlinge samenwerking vrijwel permanent onder druk, ondanks alle goede formele en structurele bedoelingen. Factoren die bij maatschappen een rol spelen zijn bijvoorbeeld (verplichte) fusies, honorariumvraagstukken, incidenten (complicaties) en klachten van klanten/patiënten (rechtszaken). In sommige gevallen is er sprake van individueel onder de maat presteren, verzuim, roddel, coalitievorming en achterkamertjesoverleg. Ook andere interne zaken als rolonduidelijkheid, toenemende productie-­‐ en managementtaken, niet passende structuur en slechte besluitvormingsafspraken en niet passende werkverdeling en –planning kunnen tot conflicten leiden.

Maatschappen en hun functioneren

Maatschappen zijn geen officiële juridische entiteit. Een bank kijkt daarom vooral naar de financiële posities van de individuele partners. Dit leidt tot specifieke vraagstukken op het gebied van financiering, fiscaliteit en juridische en financiële aansprakelijkheid, maar ook op het gebied van bestuurbaarheid. De meeste maatschappen bestaan uit gelijkwaardige, hoogopgeleide professionals; uitvoeringsgerichte vakmensen die veelal gewend zijn om autonoom te werken, zelfstandig beslissingen te nemen en handelingen te verrichten die van beslissende invloed zijn op het functioneren c.q. leven van anderen. De bijbehorende krachtige kenmerken zijn weliswaar nodig voor het eigen vak, maar vaak ook lastig als het gaat om afstemming en samenwerking binnen een groep.

Goed vakmanschap als professional vraagt daarom om een regelmatige bezinning op het functioneren in en van het team. Omdat het altijd beter kan, maar ook omdat het wachten op de eerste ruzie onhandig, onprettig en vooral erg kostbaar is. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen. Enkele brancheorganisaties geven het dringende advies om elkaars functioneren als collega’s volgens een vast protocol te bespreken. Ze bieden hiervoor ook modellen aan. Helaas blijkt die benadering vaak onvoldoende te werken omdat de meeste professionals het erg lastig te vinden om directe collega’s van directe en heldere feedback te voorzien, deze zelf te ontvangen en er vervolgens iets mee te doen.

Werkwijze en fasering

Wij bieden maatschappen van professionals en specialisten een resultaatgerichte ondersteuning bij de duurzame verbetering van hun interne samenwerking. We zorgen er voor dat alle partners feitelijk zicht krijgen op de moeilijk zichtbare onderdelen ervan, lees: de onderkant van de ijsberg, waar niet de kennis en vaardigheden huizen, maar karakters, eigenschappen en drijfveren de dienst uitmaken. Verder houden we bestaande rollen en overtuigingen tegen het licht en geven advies om die zo nodig te vervangen door andere, beter werkbare.

Werkwijze en fasering

Een duidelijk gemeenschappelijk beeld van de status quo is een eerste voorwaarde voor een effectieve aanpak. Pas daarna kunnen concrete stappen worden gezet om de bestaande knelpunten te verhelpen. Onze werkwijze kent 4 stappen.

1. We starten met een oriënterend gesprek. Aan deze eerste stap zijn geen kosten verbonden. Deze intake kent de volgende agenda:

 • Kennismaking begeleiders en (bestuur van de) maatschap
 • Overwegingen om de samenwerking te willen onderzoeken
 • Verheldering van de aanpak
 • Verdere vragen over het traject

2. De tweede stap is een beknopt teamonderzoek. Deze QuickScan bestaat uit het invullen van een (in de sector beproefde) vragenlijst, een teaminterview en persoonlijke interviews. Van de informatie wordt een beknopte, vertrouwelijke rapportage gemaakt en er wordt een voorlopige diagnose gesteld. In de diagnose komen onder andere aan de orde:

 • Gezamenlijke teamdoelen;
 • Onderlinge communicatie;
 • Individuele ambities;
 • Conflicthantering en onderhandeling;
 • Teamsamenstelling (persoonlijkheden en gedragspatronen);
 • Organisatie van het systeem;
 • Vertrouwen, veiligheid, emoties.

3. De derde stap bestaat uit een bijeenkomst in de vorm van een workshop met alle leden van de maatschap. Tijdens deze bijeenkomst wordt de rapportage gepresenteerd en wordt naar aanleiding van de onderzoeksresultaten de teamsamenstelling besproken. Vervolgens maakt de maatschap gezamenlijk een keuze welke aspecten op dat moment cruciaal en/of actueel zijn, aan de orde moeten komen en welke niet relevant zijn. Deze stap maakt ieder bewust van de dynamiek van de samenwerking binnen de maatschap en zorgt voor gemeenschappelijkheid en focus.

4. De vierde stap is het maken van de keuze voor een vervolgtraject door het bestuur van de maatschap. Basis hiervoor is een offerte, opgesteld op basis van de uitkomsten van de workshop. Hier kan men ook besluiten af te zien van verdere stappen c.q. ondersteuning door gebrek aan behoefte hieraan. In de vierde stap kan ook een aansluiting worden gezocht met financiële-­‐, juridische – en/of fiscale (huis-­‐)specialisten, wanneer de uitkomsten daar aanleiding toe geven. Ook kunnen afspraken over een speciale afronding van het proces worden gemaakt dan wel ‘onderhoudsafspraken’ worden besproken en vastgesteld. Indien nodig consulteren wij bij specifieke vraagstukken gewaardeerde specialisten uit uw eigen werkveld die wij in ons netwerk hebben.

Waar gelachen wordt, komt het geluk graag binnen.

(Japans spreekwoord)