Arbeidsmediation en exitmediation

Over arbeidsconflicten
Arbeidsconflicten komen komen veel voor. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen (blijvend) goed met elkaar kunnen samenwerken. Vanzelfsprekend zijn ook niet de verschillende verwachtingen die aan de arbeidsrelatie worden toegekend. In de loop van de tijd kunnen daarbij interne en externe veranderingen in de organisatie leiden tot het wel of niet passend zijn van werk en inspanning. Tot slot zijn fouten, miscommunicatie, incompetenties en fraude mogelijke oorzaken voor een verstoorde arbeidsrelatie.

Waarom arbeids- of exitmediation?
Als mediator helpen we om samen met de betrokkenen creatieve oplossingsmogelijkheden voor het geschil te vinden, waarbij de relatie niet onnodig wordt beschadigd, en soms zelfs wordt hersteld of verbeterd.

Voor mediation gelden enkele belangrijke uitgangspunten. De eerste is vertrouwelijkheid. Er kan gedurende de mediation vrijuit worden verkend en gesproken, waarbij gezichtsverlies kan worden vermeden. Deze veiligheid voor alle partijen belangrijk. Per slot van rekening moet, als er niet tot een oplossing wordt gekomen, gezekerd zijn dat er geen rechten zijn vervallen en veilig andere wegen kunnen worden bewandeld. Ook als tijdens de mediation wordt gewerkt aan de optie ‘exit’.

Een ander belangrijk uitgangspunt is gelijkwaardigheid. Vanwege de hiërarchische verhouding is het aan de mediator deze – vaak door de werknemer gevoelde – ongelijkheid zorgvuldig op te heffen en te bewaken.

Het vertrouwen van alle deelnemers in de onpartijdigheid en neutraliteit is absoluut noodzakelijk. Dat geldt ook voor het vertrouwen in zijn/haar vakkundigheid en rolbekwaamheid. Wij kunnen bouwen op meer dan 15 jaar professionele ervaring in dit soort geschillen. Meer dan 70% van de zaken hebben we mogen afsluiten met een wederzijds bevredigende vaststellingsovereenkomst.

Teammediation

Arbeidsmediation gaat vooral over (al dan niet geëscaleerde) problemen in de samenwerking tussen werkgever en werknemer, maar kan ook worden ingezet ter begeleiding en oplossing van teamconflicten of deelconflicten binnen een team. Soms is mediation daarbij een te ‘zwaar’ middel en kan een kwestie worden aangepakt in de vorm van een professioneel begeleid gesprek onder samen te bepalen voorwaarden (bv. conlictcoaching).

Onafhankelijke gespreksbegeleiding

Soms is een kwestie wel gevoelig of spannend maar nog niet geëscaleerd en is – of voelt – mediation als een te zwaar middel om in te zetten. Dan kan een professionele, onafhankelijke begeleiding bij een gesprek, vergadering, of onderhandeling uitkomst bieden om zaken in juiste banen te leiden. Als ervaren zakelijk mediators pakken we deze rol op zoals de klanten dat willen. De voorbereiding en de uitvoering lijken dan vaak op een mediation, maar de partijen ervaren het als een vertrouwelijke en goed geregisseerde ontmoeting.

MfN-Registermediators

Het grote gelijk is zelden het grote geluk.

(Anoniem)